Projekti nimi: Pilootprojekt Tallinna ja Harjumaa noorte tööhõive suurendamiseks ja ettevõtlussuutlikkuse edendamiseks läbi uuenduslike ja alternatiivsete meetmete loomemajanduse valdkondades

Projekti kestus: mai 2010 - aprill 2012
Projekti kaasrahastaja: Euroopa Sotsiaalfond
Projekti rahastuse vahendaja: Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove
Projekti eestvedaja: MTÜ Pro Civitas
Partnerid: Säästvad Ehituslahendused OÜ


Projekt oli suunatud uue ning areneva valdkonna - loomemajanduse - võimaluste kombineerimisele ennekõike noorte tööhõiveprobleemide lahendamisele suunatud meetmetega.

Probleemid, mille lahendamisele käesolev projekt kaasa aitas, olid alljärgnevad:
- noorte kiirelt kasvav tööpuudus ja oht langeda mitteaktiivsusse ning sellega ka sotsiaalsesse tõrjutusse
- alternatiivsete majandussektorite, nagu loomemajandus ja sellega seonduvad majandusvaldkonnad, potentsiaali vähene kasutamine tööhõive probleemide lahendamisel

Projekti otsesteks eesmärkideks olid:

1. Tallinna ja Harjumaa töötute ja mitteaktiivsete noorte aktiivne toomine tööturule läbi ettevalmistuse pakkumise loomemajanduses ja sellega seonduvates majandusharudes, sh:- välja töötatud loomemajanduse valdkondadel ja seda toetavatel valdkondadel põhinev õppekava ja koolitusmaterjalid noortele (ennekõike vanuses 16-24, kuid õppekava ja koolitusmaterjalid on kergesti kohandatavad ka vanematele sihtgruppidele) on piloteeritud, uuringust lähtuvalt täiendatud ning kinnitatud. Projektis osalevad noored omandasid teadmisi ja oskusi ning on tänu koolituse ja praktika läbimisele konkurentsivõimelisemad tööjõuturul loomemajanduse sektorites.

2. Laiema avalikkuse, sh eriti noorte teadlikkuse kasv loomemajanduse võimalustest tööturu kontekstis.

Projekti tulemused:

1. Valmis tööturukoolitusteks ning loomemajanduse valdkonna koolitusteks kohandatud ja sisustatud 20-kohaline õppeklass.
2. Projektis osales ligi 100 sihtgrupi liiget, kes said:
- individuaalset nõustamiset ca 10-16 tunni ulatuses
- grupinõustamist 6-10 tunni ulatuses
- koolitusi keskmises mahus inimese kohta 200 tundi, sh: üldiseid toimetulekuoskusi edendavad koolitused (20 tundi), vastava loomemajanduse valdkonna koolitused (60-80 tundi), ettevõtluskoolitus (60-80 tundi), projektijuhtimise koolituse (40 tundi)
- 75 sihtgrupi liiget läbisid 1-2 kuulise tööpraktika vastavas loomevaldkonnas tegutsevas organisatsioonis
- 20 sihtgrupi liiget suunati Töötukassa piirkondlikku osakonda ettevõtluse alustamise toetust taotlema projektis koostatud äriplaaniga
3. Koostati täiendatud loomemajanduse alane noortele suunatud õppekava, mis esitati kinnitamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.

Säästvad Ehituslahendused OÜ osa projektis:

Sügisel 2010 olid meie juures tööpraktikal 4 noort, kes said kogemusi looduslike materjalidega viimistlemise vallas. Meie meistrite juhendamisel teostati nii lubi- kui ka savikrohvimist, tadelakt tehnikat, traditsiooniliste värvidega värvimistöid, demonteeriti lammutatavatest hoonetest vanamaterjali. Võeti osa ka kümnesest koolitustsüklist "Miljööväärtusliku hoone säästev uuendamine", mille korraldasime objektil Pelgulinnas.