TEGEVUSKAVAD
Tegevuskava on lihtsam variant ehitusprojektist ja dokument, mille alusel saab Muinsuskaitseamet anda tööde tegemise loa. Kinnismälestist ja muinsuskaitsealal asuvat ehitist võib konserveerida, restaureerida, ehitada või teisaldada või mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise ilmet muuta kinnismälestise tegevuskava järgi juhul, kui seda võimaldab kavandatud töö iseloom, keerukus ja ulatus ning kui ehitusseadustiku kohaselt ei ole ehitusprojekti esitamine nõutav. Sellisteks töödeks on näiteks avariitööd, mittekandvate vaheseinte eemaldamine ja ehitus, detailide restaureerimine ja konserveerimine, ilme muutmine jm.

VIIMISTLUSKIHTIDE UURINGUD
Viimistluskihtide uuringu eesmärgiks on teha kindlaks ja dokumenteerida viimistluskihtide järjestus, vanus, säilivus, materjal, kujundusvõte ja seisukord. Uuringu tegemise peamine meetod on sondaaž.

HOONETE EHITUSAJALOOLISED ÜLEVAATED
Ehitusajalooline ülevaade koostatakse ehitusprojekti lisana enne 1940. aastat ehitatud hoonete ja arhitektuurselt väärtuslike hoonete lammutamiseks ning välisviimistluspassi ja arhitektuuurikonkursi lähtetingimuste koostamiseks. Ülevaade kajastab hoone ehituslugu, fotosid olemasolevast olukorrast, väljavõtteid arhiivi- ja inventariseerimisjoonisetest ning väärtuslike detailide loetelu.

EKSPERTHINNANGUD
Koostame eksperthinnanguid hoone seisukorra kohta, inventeerime kahjustused ning anname soovitusi nende ennetamiseks. Ajalooliste hoonete puhul koostame ülevaatliku aruande säilitusväärtusega detailidest ja tarinditest.
.